mgr Dawid Machaj

Biogram:

W roku 2014 r. obroniłem pracę magisterską pt. „Tumulty studentów Akademii Krakowskiej w drugiej połowie XVI wieku” i ukończyłem studia z wyróżnieniem.  Od roku 2014 jestem doktorantem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach „Diamentowego Grantu” realizuję projekt badawczy pt. „Tumulty wyznaniowe w dwóch stolicach Rzeczypospolitej: w Krakowie i Wilnie, od XVI do XVIII w. – geneza, mechanizmy, uczestnicy”. Pod kierunkiem Prof. Dr hab. Urszuli Augustyniak przygotowuję pracę doktorską o podobnym zakresie tematycznym.

Moje zainteresowania badawcze to: kontakty i konflikty wyznaniowe w epoce nowożytnej, miasto i mieszczaństwo w epoce nowożytnej, tumulty miejskie, historia uniwersytetów (szczególnie Uniwersytetu Krakowskiego) w średniowieczu i epoce nowożytnej, społeczność studencka, jej obyczaje i mentalność.

Publikowałem w: „Czasopiśmie Prawno-Historycznym”, ,,Baroku”, „Tece Historyka”.